قدرت عادت: چراهایی که در زندگی و کسب‌و‌کار انجام می‌دهیم

اگر بتوانید عادات را به درستی بیاموزید، هیچ کاری نمی‌ماند که از عهده‌ی انجام دادنش بر نیایید.

این فرایند در درون مغز انسان حلقه‌ای سه مرحله‌ای است: ابتدا نشانه یا محرک وجود دارد؛ محرکی که به مغز شما فرمان می‌دهد به حالتی خودکار وارد شوید و نوع عادت لازم را تعیین کنید؛ آنگاه کاری روزمره یا نوعی تکرار فیزیکی، ذهنی یا احساسی وجود دارد و در نهایت، جایزه‌ای که به مغز شما در یافتن جواب این پرسش کمک می‌کند: آیا این چرخه‌ی خاص ارزش به خاطر آوردن در آینده را دارد یا خیر؟


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: