قدرت عادت: چراهایی که در زندگی و کسب‌و‌کار انجام می‌دهیم

اگر بتوانید عادات را به درستی بیاموزید، هیچ کاری نمی‌ماند که از عهده‌ی انجام دادنش بر نیایید.

CTA tayyebi

این فرایند در درون مغز انسان حلقه‌ای سه مرحله‌ای است: ابتدا نشانه یا محرک وجود دارد؛ محرکی که به مغز شما فرمان می‌دهد به حالتی خودکار وارد شوید و نوع عادت لازم را تعیین کنید؛ آنگاه کاری روزمره یا نوعی تکرار فیزیکی، ذهنی یا احساسی وجود دارد و در نهایت، جایزه‌ای که به مغز شما در یافتن جواب این پرسش کمک می‌کند: آیا این چرخه‌ی خاص ارزش به خاطر آوردن در آینده را دارد یا خیر؟


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: